Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Skórczu jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.), której założycielem i jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Skórcz.

Zadaniem Towarzystwa jest realizacja czynszowego budownictwa społecznego. Spółka buduje i eksploatuje mieszkania przeznaczone na wynajem dla osób, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub kupno mieszkania, ale które stać na opłacenie kosztów eksploatacji tego mieszkania.

Budynki budowane są przy wykorzystaniu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości ok. 70%.

Spółka działa od 1997 roku, została utworzona na mocy aktu notarialnego z dnia 20.11.1997 roku. Repertorium A numer 8971/1997. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000210417.

TBS jest Spółką działającą „non profit”, tzn. zysk z prowadzonej działalności może być przeznaczony jedynie na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki oraz kolejne inwestycje.

Prowadzimy także działalność w zakresie:

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Rada Nadzorcza:

Zarząd:

Projekt i realizacja: Fenriz